GIẢI TÍCH A2


GIẢI TÍCH A2

Đây là bài Tiểu Luận đầu tiên của nhóm học tập trong lớp, dựa theo yêu cầu của thầy bộ môn Giải Tích A2 – Đặng Đức Trọng là giải hết các bài tập trong giáo trình A2 tại ĐH KHTN Tp.HCM. Qua đó, chúng tôi có thêm vào một số bài tập thêm mà chúng tôi tổng hợp được cho các bạn tham khảo.

Các bạn có thể xem ở GT2PDF hoặc liên hệ địa chỉ anhkhoavo1210@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: